Anseo atá tú: Baile > Seoladh a Aimsiú

Seoladh a Aimsiú

Féadfaidh tú na naisc thíos a úsáid chun na sonraí teagmhála a aimsiú do réimse fairsing oifigí poiblí, lena n-áirítear Oifigí Áitiúla Leasa Shóisialaigh/Oifigí Intreo, Oifigí um Chlárú Sibhialta, Ionaid um Sheirbhís Idirghabhála don Teaghlach agus Stáisiúin na nGardaí.

Ionaid um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Citizens Information logo

Cuireann Seirbhísí um Fhaisnéis do Shaoránaigh (CISanna) faisnéis saor in aisce, neamhchlaonta agus rúnda ar fáil ar sheirbhísí poiblí agus ar theidlíochtaí in Éirinn.

Tá ag go leor Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh láithreacha páirtaimseartha ‘for-rochtana’ chomh maith.

Sa mhullach air sin, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh idir 9am agus 8pm, ó Luan go hAoine, trí ghlao ar 0761 07 4000.

centres.citizensinformation.ieOifigí na Seirbhíse Buiséadta agus Comhairle Airgid (MABS)

Money Advice and Budgeting Service logo

Seirbhís saor in aisce agus rúnda atá sa tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (MABS) do dhaoine ag a bhfuil fiachas nó atá i mbaol fiachas a chruthú.

Ina theannta sin, tá líne chabhrach á reáchtáil ag MABS idir 9am agus 8pm, ó Luan go hAoine: 0761 07 2000.

mabs.ie/en/contact/

An tSeirbhís Abhcóideachta Náisiúnta do Dhaoine faoi Mhíchumas

National Advocacy Service for People with Disabilities logo

Cuireann an tSeirbhís Abhcóideachta Náisiúnta (NAS) seirbhísí neamhspleácha ionadaíocha abhcóideachta ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas.

Féadtar dul i dteagmháil leis an tSeirbhís Abhcóideachta Náisiúnta do Dhaoine faoi Mhíchumas trí ghlao ar 0761 07 3000.

citizensinformationboard.ie/.../advocacy_services


Ambasáidí

Féadfaidh tú teacht ar shonraí faoi Ambasáidí na hÉireann thar lear ar dfa.ie:

https://www.dfa.ie/ie/ambasaidi/ambasaidi-na-heireann/

Féadfaidh tú teacht ar shonraí faoi Ambasáidí eachtracha atá creidiúnaithe d'Éirinn ar dfa.ie freisin:

https://www.dfa.ie/ie/ambasaidi/ambasaidi-in-eirinn/

Oifigí um Chlárú Sibhialta

Más gá duit iarratas a dhéanamh ar theastas breithe, pósta nó báis, nó ar chóip de na teastais seo, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar líne nó teagmháil a dhéanamh leis an gCláraitheoir cuí.

hse.ie/eng/services/list/1/bdm/

Oifigí na Seirbhíse Cúirteanna

Féadfaidh tú teacht ar shonraí iomlána faoi Oifigí na Seirbhíse Cúirteanna ar courts.ie:

courts.ie/...5861bb

Stáisiúin na nGardaí

Féadtar teacht ar liosta reatha de Stáisiúin na nGardaí atá ar fud na hÉireann ar láithreán gréasáin an Gharda Síochána:

garda.ie/Stations/Default.aspx

Seirbhísí Sláinte

Féadfaidh tú teacht ar shonraí teagmhála le haghaidh ospidéal, LGanna, Ionaid Sláinte agus tuilleadh eile ar láithreán gréasáin FSS:

hse.ie/eng/services/list/

Ina theannta sin, féadfaidh tú cuardach a dhéanamh do sheirbhísí sláinte atá á soláthar i do cheantar féin:

hse.ie/eng/services/maps/

Údaráis Áitiúla

Aimsigh oifig d’údaráis áitiúil ar láithreán gréasáin na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil:

environ.ie/.../LocalAuthorities/

Bunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna

Aimsigh bunscoil nó iar-bhunscoil in Éirinn:

education.ie/ga/Aimsigh-Scoil/

Príosúin

Aimsigh faisnéis ar phríosúin in Éirinn:

irishprisons.ie/index.php/prisons/

Leabharlanna Poiblí

Aimsigh leabharlann phoiblí i do cheantar:

askaboutireland.ie/.../your-library-service/

Oifigí Áitiúla Leasa Shóisialaigh

Aimsigh d’Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh/Ionad Intreo/Oifig a dhéanann Liúntas Leasa Fhorlíontaigh a riar:

welfare.ie/.../Intreo-Centres-and-Local-and-Branch-Offices.aspx

Cáin

Aimsigh sonraí teagmhála le haghaidh aon fhiosrúcháin a bhaineann le ceisteanna cánach:

revenue.ie/ga/contact/index.html

Aimsigh liosta oifigí mótarchánach ar láithreán gréasáin na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil:

environ.ie/.../MotorTax/FileDownLoad,26107,en.xls (scarbhileog)

Teanga

English

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.